โรงเรียนวัดดิตถาราม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลบุคคลากร


นายสนิ เจอะสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางวรรณี วิริยมานุวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนฎา ชายเขาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสาวิตรี ไทยสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวกานต์ทิวา หนูพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพวรรณ ปราศภัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวชลธิชา วงศ์ฝั้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวณัฏฐณิชา บุญคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายทัชชกร เทพพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยวรรณ ภักดี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด