โรงเรียนวัดดิตถาราม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

304767144_462153932624969_3358619748531610236_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330080-20140919-154146

นายสนิ เจอะสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดดิตถาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าอยู่” (วัดท่าอยู่) ไม่มีที่ดินเป็นของโรงเรียน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดท่าอยู่ (ปัจจุบัน “วัดดิตถาราม”) โดยพระครูนันทธิโนวาทและขุนเนาดิตคาม กำนันตำบลท่าอยู่ พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินของวัดท่าอยู่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี นายมงคล ภักดีชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อ พ.ศ. 2477 ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 จึงทำการเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ในปี พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดดิตถาราม” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เรียกชื่อโรงเรียนประชาบาลทั่วประเทศ ตามชื่อหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน อาคารหลังนี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2515

ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน งบประมาณ 150,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ 604,000 บาท

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดิตถารามเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 161 คน (ข้อมูล 29 มิถุนายน 2565) แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน มีครูประจำการทำการสอน 10 คน ครูธุรการ 1 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดดิตถาราม มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา